Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk – parameters en wijzigingen 2022

Staatssecretaris Keijzer informeert over de WBSO in 2022. Zij gaat in op de parameters voor 2022 en de WBSO-wijzigingen in het Belastingplanpakket 2022.

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kent een tweeschijvenstelsel, waarbij de stimulering van relatief kleine uitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) sterker is door een hoger tarief in de eerste schijf dan in de tweede schijf. Daarnaast worden starters nog extra gestimuleerd met een hoger tarief in de eerste schijf. Aangezien het mkb doorgaans kleinere uitgaven aan S&O doet dan het grootbedrijf, profiteert het mkb dan ook het meest van deze vormgeving.

Parameters WBSO 2022

Voor 2021 heeft het kabinet het reguliere en het starterstarief in de eerste schijf van de WBSO verhoogd, met als doel de hoeveelheid S&O op peil te houden gedurende de coronacrisis. Voor verlenging van deze crisismaatregel ziet het kabinet geen aanleiding, want de hoeveelheid uitgevoerd S&O lijkt ondanks de crisis over het geheel genomen op peil te blijven.

Aangezien de gevolgen van de huidige crisis verschillen per bedrijf of sector, ligt een generieke crisismaatregel zoals die via de WBSO ook niet langer voor de hand. Wel heeft het kabinet de regeling R&D Mobiliteitssectoren geïntroduceerd voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren waarbij de S&O-investeringen door de coronacrisis zwaar onder druk zijn komen te staan.

In lijn met het eerdere kabinetsbeleid om te streven naar stabiele parameters op de middellange termijn, is het voorstel de parameters weer vast te stellen op het niveau van vóór de crisismaatregel. Het algehele economische herstel geeft daar ook aanleiding toe. De betreffende parameters zijn hierna weergegeven.

WBSO 2022

Tarief eerste schijf  32%
Tarief eerste schijf starters  40%
Grens eerste schijf  € 350.000 R&D-(loon)kosten
Tarief tweede schijf  16%

Op basis van de ramingen van RVO is de verwachting dat vanaf 2023 het beschikbare budget niet meer toereikend zal zijn bij gelijkblijvende parameters, ook met een beroep op de nog beschikbare reserve. De volgens RVO te verwachten stijgende kosten van S&O, zijn het gevolg van onder meer loon- en prijsstijgingen. Op basis van de huidige inzichten is het beeld dat deze kosten dan
zullen leiden tot een overschrijding van het beschikbare budget. In 2022 wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte en gerealiseerde S&O-uitgaven.

Pakket Belastingplan 2022

In het Belastingplanpakket 2022 (wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen) zijn verschillende wijzigingen in de wetgeving rond de WBSO opgenomen die in twee delen uiteen vallen.

1 Wijzigingen in aanvraag- en verrekensystematiek

Ten eerste betreft het wijzigingen in de aanvraag- en  verrekensystematiek, met het doel deze verder te vereenvoudigen en flexibiliseren. Dankzij deze wijzigingen wordt het vanaf 2022 mogelijk dat bedrijven ook een S&O-verklaring kunnen aanvragen die betrekking heeft op een periode die al (deels) betrokken is in een eerdere S&O-verklaring.

Meer flexibel

Met deze mogelijkheid tot overlappende S&O-verklaringen wordt de WBSO meer flexibel, doordat bedrijven altijd direct een aanvraag kunnen doen met de eerste dag van de eerstvolgende maand als startmaand als ze een idee hebben voor een nieuw S&O-project. In de huidige systematiek kunnen nieuwe projecten pas worden aangevraagd voor een periode die start als de periode van de eerdere S&O-verklaring is verstreken.

Eenvoudiger

Daarnaast wordt geregeld dat deze aanvragen altijd betrekking hebben op de rest van het kalenderjaar. Met de voorgestelde wijzigingen wordt het voor bedrijven eenvoudiger de mededeling na afloop van het kalenderjaar te doen.

Minder administratieve lasten

Met de mededeling laten bedrijven aan RVO weten hoeveel uren, kosten en uitgaven aan S&O zij daadwerkelijk in het voorgaande jaar hebben gerealiseerd. De voorgestelde wijziging in de verrekensystematiek houdt in dat bedrijven voortaan na afgifte van de S&O-verklaring zelf kunnen bepalen in welk tijdvak zij hun WBSO-voordeel wensen te verrekenen. Hierdoor
kan het aantal verrekenmomenten en daarmee samenhangende administratieve lasten omlaag worden gebracht.

2 Verduidelijking in wettekst m.b.t. kosten en uitgaven

Het tweede type wijzigingen in het Belastingplanpakket 2022 is van technische aard. Het betreft een verduidelijking in de wettekst dat alleen de soorten kosten en uitgaven die vooraf aangevraagd zijn en waarvoor een S&O-verklaring toegekend is, voor S&O-afdrachtsvermindering in aanmerking komen.

Kamerbrief over Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2022

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2021/09/23/wet-bevordering-speur-en-ontwikkelingswerk-parameters-en-wijzigingen-2022/

Reageren is niet mogelijk