Handboek Loonheffingen – versie oktober 2021 gepubliceerd

Een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2021 is gepubliceerd. In deze versie zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2021 verwerkt.

Je kunt de nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2021 downloaden.

De vorige versie van het Handboek Loonheffingen was van juli 2021.

De Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van deze vorige versie.

Wijzigingen versie oktober 2021

Stap 2 Gegevens werknemer administreren

Paragraaf 2.3.2. In deze paragraaf wordt het toepassen van de loonheffingskorting bij de AOW-uitkering verduidelijkt.

Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort

Paragraaf 4.6.1. De coronamaatregel voor de vaste reiskostenvergoeding is tot 1 januari 2022 verlengd.

Stap 6 Voortschrijdend cumulatief rekenen

In dit hoofdstuk is van de tekst die opgenomen was uit de VCR-notitie een lopende tekst gemaakt, met ook nieuwe paragrafen.

Ook zijn verschillende voorbeelden gewijzigd of toegevoegd.

Paragraaf 6.7.6 over de ‘jaaroverschrijdende loonbetaling’ is toegevoegd.

Stap 7 Premies werknemersverzekeringen berekenen

Paragraaf 7.2. In deze paragraaf is een ‘Let op’ met voorbeelden toegevoegd waarin wordt beschreven hoe men de verlaging van de percentages AWf vanaf 1 augustus/periode 9 2021 verwerkt.

Onder het kopje ‘herzien’ is een stuk toegevoegd over de herziening van de lage AWf-premie voor werknemers van wie de dienstbetrekking uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking is beëindigd.

Stap 9 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen

In dit hoofdstuk wordt niet meer ingegaan op de afwijking van de berekening van de premies werknemersverzekeringen en premies Zvw nu dit in hoofdstuk 6 is opgenomen.

Paragraaf 9.2. De definitie van ‘Nabetalingen bij loon-in-systematiek’ is verduidelijkt.

Paragraaf 9.3.9. In 9.3.9 is informatie toegevoegd over bijzondere tarieven. Paragraaf 9.3.9 (oorspronkelijk) is vernummerd tot 9.3.10.

Paragraaf 9.3.4. De voorbeelden 1, 2a en 2b zijn verplaatst naar 9.3.5. Voorbeeld 4 is gewijzigd.

Paragraaf 9.3.5.

  • De bijzondere situatie ‘loontijdvak van een dag’ met daarbij een voorbeeld is toegevoegd.
  • Bij de situatie ‘Uw werknemer heeft een loontijdvak van korter dan een dag’ is aangevuld dat daarbij niet de parttimerregeling of de studenten- en scholierenregeling van toepassing is.
  • Onder ‘Uw werknemer heeft verschillende loontijdvakken’ is de eerste alinea verduidelijkt.
  • Onder ‘U hebt studenten of scholieren in dienst’ is een voorbeeld van de studenten- en scholieren-regeling toegevoegd.
  • In een eerdere uitgave van dit Handboek was voorbeeld 5 ten onrechte verwijderd. Dit voorbeeld is weer toegevoegd, nu als voorbeeld 8.9.3.

Paragraaf 9.3.6. Onder het kopje ‘Loon bij elkaar optellen voor berekening van het jaarloon’ is een ‘Let op’ toegevoegd over de berekening van het jaarloon indien sprake is van een rechtstreeks uitkering van UWV.

Paragraaf 9.3.7. In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van een aantal groepen werknemers waarvoor speciale tabellen gelden.

Paragraaf 9.3.9. Deze paragraaf over ‘bijzondere tarieven’ is tussengevoegd.

Paragraaf 9.3.10. Deze paragraaf is vernummerd van 9.3.9 naar 9.3.10.

Stap 10 Eindheffing werkkostenregeling berekenen

Paragraaf 10.2.1. In deze paragraaf is een onjuiste zin verwijderd.

Stap 13 Loonheffingen aangeven en betalen

Paragraaf 13.4. In deze paragraaf is (aanvullende) informatie over de coronamaatregel van het bijzondere uitstel toegevoegd.

Paragraaf 13.5. In deze paragraaf is (aanvullende) informatie over de coronamaatregel van het bijzondere uitstel toegevoegd.

Stap 14 Aangiften corrigeren

Paragraaf 14.3.2. In deze paragraaf is (aanvullende) informatie over de coronamaatregel van het bijzondere uitstel toegevoegd.

Paragraaf 14.5.2. In deze paragraaf is (aanvullende) informatie over de coronamaatregel van het bijzondere uitstel toegevoegd.

19 Werken over de grens: loonbelasting

Paragraaf 19.4.3. In deze paragraaf is onder het kopje ‘Aangifte inkomstenbelasting’ toegevoegd dat kosten die niet voor de aangifte inkomstenbelasting worden gemaakt ook tot het loon behoren.

20 Werken over de grens: sociale zekerheid

Paragraaf 20.1.1. In deze paragraaf is de afkorting HSO uitgeschreven in Handels- en Samenwerkingsovereenkomst.

Paragraaf 20.4. Deze paragraaf is toegevoegd. Er zijn door de landen van de EU, EER en Zwitserland afspraken gemaakt. Het thuiswerken vanwege COVID-19 leidt, bij overigens ongewijzigde omstandigheden, niet tot een verandering in de toe te passen sociale zekerheidswetgeving.

23 Vervoer en reiskosten

Paragraaf 23.1.2.

  • De coronamaatregel voor bepaalde vaste reiskostenvergoeding is tot 1 januari 2022 verlengd.
  • In deze paragraaf is verduidelijkt dat je bij voorbeeld 1 de vaste reiskostenvergoeding mag doorbetalen. In 2021 mag dat ook bij voorbeeld 2.

Paragraaf 23.2.1. De coronamaatregel voor bepaalde vaste reiskostenvergoeding is tot 1 januari 2022 verlengd.

Paragraaf 23.3.3. In deze paragraaf zijn een aantal niet meer van toepassing zijnde percentages weg gehaald.

Paragraaf 23.3.4, 23.3.5, 23.3.6.

De tabel ‘Bijtellingspercentages bij datum 1e toelating vóór 1 januari 2017’ is aangevuld.

Paragraaf 23.3.9. In deze paragraaf is toegevoegd dat een laadpaal die niet wordt teruggevorderd belast loon in natura vormt.

Paragraaf 23.3.12. In deze paragraaf is de wijziging van de bijtelling vanaf 1 januari 2022 bij meer dan 1 auto opgenomen. Dit standpunt is verder verduidelijkt. Ook is een voorbeeld toegevoegd.

25 Heffingskortingen

Paragraaf 25.1. Alle uitzonderingen zijn nu opgenomen.

In deze paragraaf is een stukje toegevoegd over het toepassen van de loonheffingskorting bij een werknemer met meerdere dienstbetrekkingen bij dezelfde inhoudingsplichtige.

27 Afdrachtverminderingen

De BIK is uit dit hoofdstuk gehaald nu deze regeling met terugwerkende kracht is ingetrokken.

30 Rubrieken van de aangifte loonheffingen

Paragraaf 30.3. Een toelichting op de rubriek ‘inkomstenperiode’ is toegevoegd.

Paragraaf 30.4. Een toelichting op de rubriek ‘Code invloed verzekeringsplicht’ is toegevoegd.

Paragraaf 30.5. Een toelichting op de rubriek ‘Contractindicaties’ is toegevoegd.

Paragraaf 30.6. Een toelichting op de rubriek ‘Indicatie wachtgeld oude regeling’ is toegevoegd.

Paragraaf 30.7. Een toelichting op de rubriek ‘Code incidentele inkomstenvermindering’ is toegevoegd.

Paragraaf 30.9. Een toelichting op de rubriek ‘Aantal verloonde uren’ is toegevoegd.

Paragraaf 30.13. Een toelichting op de rubriek ‘Code aarde arbeidsverhouding’ is toegevoegd.

Paragraaf 30.15. Deze paragraaf is alvast toegevoegd. In de eerste uitgave van 2022 van dit handboek zal de Belastingdienst een uitleg over de rubriek ‘Vakantiebijslag’ opnemen.

Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021

Tabel 9. In deze tabel (premies werknemersverzekeringen) zijn de percentages AWf aangepast naar aanleiding van de verlaging vanaf 1 augustus 2021/periode 9.

Download het Handboek Loonheffingen, versie oktober 2021

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2021/10/13/handboek-loonheffingen-versie-oktober-2021-gepubliceerd/

Reageren is niet mogelijk