Afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting in 2021

De afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is op 1 januari 2021 ingevoerd. Hoe werkt het?

Je kunt deze afdrachtvermindering toepassen als je inhoudingsplichtig bent, in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en baangerelateerde investeringen doet.

Nieuwe bedrijfsmiddelen

De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen.

Je moet de investeringsbeslissing hebben genomen op of na 1 oktober 2020.
De laatste betaling voor de investering moet je hebben gedaan in 2021 of 2022.
Daarnaast geldt dat je het bedrijfsmiddel binnen zes maanden nadat je het volledig hebt betaald in gebruik moet hebben genomen.

Aanvragen bij RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling grotendeels uit.

Om voor de afdrachtvermindering in aanmerking te komen moet je een BIK-verklaring aanvragen bij RVO.

BIK-verklaring

RVO beoordeelt de aanvraag en geeft een BIK-verklaring af.

In de BIK-verklaring is het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering opgenomen (met een berekening van dat bedrag) en het kalenderjaar waarop de BIK-verklaring betrekking heeft.

Je kunt maximaal vier keer per jaar een aanvraag voor de BIK indienen, maar niet meer dan één aanvraag per kwartaal.

Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van €1.500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag.

Het aanvraagloket opent 1 september 2021.

Afdrachtvermindering

De afdrachtvermindering kun je te gelde maken in het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring door RVO is afgegeven.

Je brengt het bedrag uit de BIK-verklaring als afdrachtvermindering in mindering in het
aangiftetijdvak waarin de dagtekening van de BIK-verklaring valt en in de resterende aangiftetijdvakken van dat kalenderjaar.

In tegenstelling tot de afdrachtvermindering S&O mag je zelf bepalen hoe je het bedrag van de afdrachtvermindering over deze aangiftetijdvakken verdeelt.

Correctieberichten

Het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing van een aangiftetijdvak mag door de afdrachtvermindering niet negatief worden. Kun je hierdoor de afdrachtvermindering niet volledig in mindering brengen, dan kun je bij de loonaangifte over december of na afloop van het kalenderjaar het resterende deel door middel van correctieberichten in mindering brengen op aangiftetijdvakken van het kalenderjaar die liggen vóór het aangiftetijdvak waarin de dagtekening van de BIK-verklaring valt.

3,9 procent t/m 5 mln.

RVO berekent het bedrag van de afdrachtvermindering. De afdrachtvermindering bedraagt voor 2021 3,9 procent voor investeringen tot en met €5.000.000 en 1,8 procent voor het meerdere.

Voorbeeld

De BIK-verklaring over 2021 wordt afgegeven op 15 november 2021. Je hebt een aangiftetijdvak van een kalendermaand. Je hebt nog geen aangifte over oktober 2021 gedaan.

De aangiftetijdvakken die beschikbaar zijn voor het toepassen van de BIK-afdrachtvermindering zijn
november en december 2021. Dit zijn het aangiftetijdvak waarin de dagtekening van de BIK-verklaring
valt en de latere aangiftetijdvakken.

De verschuldigde loonheffing per maand bedraagt in dit voorbeeld €1.500.

De totale BIK-afdrachtvermindering is €4.800.

In de maanden november en december kun je in totaal €3.000 in mindering brengen.

November 2021 December 2021
Loonheffing € 1.500 € 1.500
BIK afdrachtvermindering € 1.500 € 1.500

Je hebt op 31 december 2021 nog een resterend bedrag van €1.800. Voor dit bedrag kun je tegelijk met
de aangifte van december of na afloop van het kalenderjaar correctieberichten indienen over de
eerdere maanden van 2021.

September 2021
correctiebericht
Oktober 2021
correctiebericht
November 2021  December 2021
Loonheffing  € 1.500  € 1.500  € 1.500  € 1.500
BIK afdrachtvermindering € 300 € 1.500 € 1.500 € 1.500

In dit voorbeeld is gekozen om over de maanden september en oktober correctieberichten in te dienen. Dit hadden ook de maanden februari en maart kunnen zijn. Je kunt dit zelf bepalen.

Afdrachtvermindering zeevaart

In 2021 vermeld je het bedrag van de afdrachtvermindering in de rubriek afdrachtvermindering zeevaart.

Let op: in tegenstelling tot de afdrachtvermindering zeevaart, mag de afdrachtvermindering BIK wel samenlopen met de afdrachtvermindering S&O.

De BIK-afdrachtvermindering mag ook samenlopen met de afdrachtvermindering zeevaart.

In dat geval geef je het totaal van deze twee afdrachtverminderingen in 2021 gecombineerd aan in de rubriek afdrachtvermindering zeevaart.

Het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing mag door de afdrachtverminderingen niet negatief worden.

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2021/01/29/afdrachtvermindering-baangerelateerde-investeringskorting-in-2021/

Reageren is niet mogelijk