Overwerk en premiedifferentiatie – lage premie in 2020 niet herzien

De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt de hoge WW-premie moet worden afdragen wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.

Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

30%-herzieningssituatie

In het verlengde daarvan is in het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt.

Veel overwerk

Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft toegezegd de regeling tijdelijk te wijzigen.

Generieke uitzondering

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30%-herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk is voor de uitvoering, is ervoor gekozen om voor het jaar 2020 een generieke uitzondering te maken voor de 30%-herzieningssituatie.

Een generieke oplossing die voor alle werkgevers geldt, voorkomt daarnaast onduidelijkheid over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen.

Let op: werkgevers hoeven dus niet over het jaar 2020 de WW-premie op grond van de 30%-herzieningssituatie te herzien.

Het Besluit Wfsv wordt hiertoe tijdelijk aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.

Kamerbrief moties en toezeggingen maatregelen noodpakket

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/04/22/overwerk-en-premiedifferentiatie-lage-premie-in-2020-niet-herzien/

Reageren is niet mogelijk