Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024

Het initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon is op 7 juni 2022 aangenomen in de Tweede Kamer en treedt per 1 januari 2024 in werking.

Het introduceren van het wettelijk minimumuurloon zorgt ervoor dat alle minimumloonverdieners per uur hetzelfde brutoloon ontvangen.

Werknemers die het minimumloon verdienen en werken in een sector waar een werkweek van meer dan 36 uur de normale arbeidsduur is, zien per 1 januari 2024 hun uurloon stijgen door de invoering van een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. Nu kunnen minimumloonverdieners per uur nog een lager brutoloon ontvangen, als zij een werkweek van bijvoorbeeld 38 of 40 uur hebben.

Uniform minimumuurloon

Het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en GroenLinks wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel strekt tot invoering van een, voor iedereen die onder de reikwijdte van het wettelijk minimumloon (Wml) valt, geldend uniform minumumuurloon.

Eerlijker en transparanter

De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. Met de invoering van een uniform minimumuurloon wordt ook de handhaving vereenvoudigd.

Nu per maand vastgesteld

Het minimumloon wordt nu per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te wijzigen, dienden de PvdA en GroenLinks eerder het initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumuurloon.

Dit wetsvoorstel is in het coalitieakkoord omarmd door het kabinet en nu dus ook in de Tweede Kamer aangenomen. Het wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 ingevoerd.

Door het wetsvoorstel is vanaf 2024 het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken altijd tot een hoger inkomen.

Wijziging Wml

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) wordt onder meer als volgt gewijzigd:

Artikel 8, eerste lid Wml, komt te luiden:

1. Het minimumloon bedraagt:
a. voor de toepassing van deze wet: per uur € 10,60;
b. voor de toepassing van wetten die ten aanzien van de berekening van uitkeringen of tegemoetkomingen naar deze wet verwijzen: over elke uitbetalingstermijn van een maand € 1.653,60;
c. voor de toepassing van de artikelen 7, 7a, 11, 13, 13a en 15 wordt naar evenredigheid met een werkweek van 36 uren gerekend met inachtneming van een uitbetalingstermijn van een dag, een week of een maand.

Tenminste het minimumloon

Artikel 11 Wml komt te luiden:

Artikel 11
Indien ten aanzien van een werknemer op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of een schriftelijke arbeidsovereenkomst sprake is van een vaste overeengekomen arbeidsduur per week en een vaste beloning per maand, en dit in een uitbetalingstermijn van een maand kan leiden tot een beloning lager dan het minimumloon omdat het aantal werkbare dagen in die maand hoger is dan gemiddeld, wordt over een periode van 12 maanden voorafgaand aan die maand of zoveel korter vanaf het tijdstip dat de dienstbetrekking is aangevangen, aan de werknemer gemiddeld per uur tenminste het minimumloon betaald.

Herziening minimumuurloon

Bij een herziening van het minimumloon wordt ook het minimumuurloon herzien waarbij het resultaat naar boven wordt afgerond op een veelvoud van € 0,01:

minimumuurloon =

A / B
C

waarbij:
A = het herziene minimummaandloon.
B = het aantal weken per maand dat wordt gesteld op 4,33.
C = het aantal uren per week dat wordt gesteld op 36.

Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/06/20/wet-invoering-minimumuurloon-per-1-januari-2024/

Reageren is niet mogelijk