WAB en de oproepkracht: wat wijzigt er voor werkgevers?

Oproepkrachten krijgen meer rechten onder de Wet arbeidsmarkt in balans met ingang van 1 januari 2020. Wat gaat er veranderen voor werkgevers?

Een werkgever heeft een oproepkracht in dienst als deze komt werken wanneer je hem oproept. Dit is met de werknemer afgesproken. De werkgever betaalt de oproepkracht dus geen vast maandloon. Onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigen per 1 januari 2020 de regels voor oproepkrachten.
Wat betekent dit voor werkgevers?

In het kort:

  1. Een oproeptermijn van 4 dagen of andere cao-termijn.
  2. Recht op loon bij afzegging of wijziging binnen 4 dagen of andere cao-termijn.
  3. Verplicht aanbod van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden.
  4. Verkorte opzegtermijn voor werknemers die werken op een nulurencontract.
  5. Bijzondere regels bij cao voor seizoensfuncties.

Wanneer oproepovereenkomst?

Er is sprake van een oproepovereenkomst:

  • als de omvang van de te verrichten arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van maximaal een maand, of als één aantal uren per tijdvak van maximaal een jaar en het recht op loon niet gelijkmatig over dat tijdvak is verspreid.
  • als de werknemer geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.

Oproepovereenkomsten zijn dus onder meer:

  • arbeidsovereenkomsten waarbij de reguliere arbeidsomvang niet is vastgelegd; en
  • arbeidsovereenkomsten waarin verschillende arbeidsduren zijn overeengekomen.

Deze overeenkomsten heten ook wel nulurencontracten, min/max-contracten of bandbreedtecontracten.

Consignatiediensten

Als de werkgever met werknemers aanwezigheidsdiensten, beschikbaarheidsdiensten (in de zorg) of consignatiediensten is overeengekomen is geen sprake van een oproepovereenkomst, mits de tijd die de werknemer in het kader van een consignatiedienst beschikbaar moet zijn, wordt vergoed of gecompenseerd in vrije tijd.

Let op:

Je moet op de loonstrook van de werknemer te vermelden of sprake is van een oproepovereenkomst.

Betaal je werknemers op of rond het minimumloon, dan mag je alleen een jaarurennorm met de werknemer overeenkomen als dit kan op grond van de cao die je hanteert.

Voor oproepovereenkomsten betaal je de hoge WW-premie.

Oproeptermijn: 4 dagen

Je moet een oproepwerknemer minstens 4 dagen van tevoren oproepen.

Als je een oproep binnen 4 dagen afzegt of de tijdstippen wijzigt waarop de werknemer zou moeten werken, dan behoudt hij recht op loon over de uren waarop hij is opgeroepen, en moet je hem ook betalen voor de uren waarvoor hij later is opgeroepen.

In een cao kunnen afspraken worden gemaakt om de termijn van 4 dagen te verkorten tot 24 uur.

Verplicht aanbod na 12 maanden

Als een oproepkracht 12 maanden of langer bij de werkgever werkt, dan moet je als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dit moet minimaal hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt.

De werknemer kan dit aanbod ook afwijzen en op een oproepovereenkomst blijven werken. Je mag hem hier niet toe dwingen. De werkgever heeft een maand de tijd om dit aanbod te doen.

Doe je geen aanbod, dan behoudt de werknemer recht op het loon dat hij zou verdienen als hij het aantal uren zou werken waarvoor je een aanbod moet doen. Dit geldt vanaf de datum dat je het aanbod had moeten doen.

Vast aantal uren

Je bent niet verplicht een werknemer na 12 maanden een nieuw contract aan te bieden. Een tijdelijk contract kan dus nog steeds eindigen. Wel ben je verplicht om een aanbod te doen voor een vast aantal uren als u na 12 maanden de werknemer bij je wilt laten werken. Dat kan ook een nieuw tijdelijk contract zijn, maar je moet wel een vast aantal uren per week, per maand of per jaar aanbieden. Je mag geen oproepcontract aanbieden.

Opzegtermijn bij nulurencontract

Voor werknemers op een nulurencontract geldt een kortere opzegtermijn als het contract tussentijds opgezegd kan worden. Dit is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen, tenzij bij cao deze termijn is verkort.

Seizoensgebonden functies

Voor mensen die in seizoensgebonden sectoren werken kan een andere regeling gelden.

Bij cao kan voor seizoensgebonden functies worden afgesproken dat er geen oproeptermijn of aanbod na 12 maanden geldt.

Het moet dan gaan om functies die door klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van maximaal negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en niet aansluitend door dezelfde werknemer zijn uit te oefenen gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar.

Dit is dus afhankelijk van de cao waar de werkgever onder valt.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/11/20/wab-en-de-oproepkracht-wat-wijzigt-er-voor-werkgevers/

Reageren is niet mogelijk