Aof-premie en AWf-premie dalen naar verwachting in 2021

Goed nieuws voor werkgevers: de premie arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de premie algemeen werkloosheidsfonds (AWf) dalen waarschijnlijk fors in 2021. Dat komt naar voren in de Juninota 2020 van UWV. De definitieve premies worden met Prinsjesdag bekend gemaakt. De WIA-premies stijgen wel licht.

In de Juninota van 2020 staan de volgende percentages genoemd (de percentages zijn een indicatie):
  • De Aof-premie daalt van 6,77 naar 5,55 procent.
  • De AWf-premie gaat van 4,19 naar 3,73 (hoge en lage WW-premie nog niet vastgesteld).
  • De WIA-Whk stijgt wel van 1,28 naar 1,31 procent.
  • De premie WGA stijgt van 0,76 naar 0,77 procent.
  • De Ziektewet-flex stijgt van 0,52 naar 0,54 procent.
  • De WW – Ufo daalt van 0,68 naar 0,05.

Calculatiepremies

In de onderstaande tabel staan de premies voor 2020 en de calculatiepremies voor 2021. De calculatiepremie is de premie waarbij de lasten en baten gelijk zijn. UWV hanteert voor 2021 de calculatiepremie, omdat deze premies voor dat jaar nog niet zijn vastgesteld.

De minister van Sociale Zaken stelt de premies voor het Aof, AWf en Ufo vast. Per 1 januari 2020 zijn de premies voor de sectorfondsen vervallen. Ter vervanging hiervan heeft het AWf een hoog en een laag premiepercentage.

UWV stelt de premies voor de Whk en de vrijwillig verzekerden zelf vast. Begin september publiceert UWV de vastgestelde Whk-premies voor het jaar 2021.

De hierna gepresenteerde calculatiepremies voor de Whk zijn, mede door de uitzonderlijke economische omstandigheden, slechts indicatief.

Premieoverzicht 2020-2021*

Premies in % over lonen en UWV-uitkeringen

Premiepercentages Lonen 2020 Uitkeringen 2020 Calculatiepremie 2021: Lonen
WAO -Aof 7,27 7,27 nb
WAO – Aof excl. kinderopvang 6,77 6,77 5,55
Kinderopvang 0,50 0,50 nb
WIA – Whk** 1,28 1,28 1,31
WIA – WGA 0,76 0,76 0,77
WIA – Ziektewet-flex 0,52 0,52 0,54
WW – AWf*** 4,19 3,73
WW – AWf – lage en hoge premie lage premie: 2,94hoge premie: 7,94 lage premie: 2,94hoge premie: – nbnb
WW – Ufo 0,68 0,05
Zorgverzekeringswet 6,70 6,70 nb

* Het maximum premieloon werknemersverzekeringen en de maximum bijdrage loon Zorgverzekeringswet (Zvw) per jaar bedraagt € 57.232 in 2020.

** Over lonen wordt de gemiddelde gedifferentieerde premie WIA-Whk gehanteerd en over UWV-uitkeringen de rekenpremie Whk.

*** Met ingang van 2020 kent het AWf een hoog en een laag premiepercentage. Het gewogen gemiddelde van deze twee premies is geraamd op 4,19 procent.

Juninota 2020 van UWV

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/08/11/aof-premie-en-awf-premie-dalen-naar-verwachting-in-2021/

Reageren is niet mogelijk