Home Nieuws Belastingen Oktober 2009: Bij erfbelasting voortaan vroeg aangifte doen
Oktober 2009: Bij erfbelasting voortaan vroeg aangifte doen PDF Afdrukken E-mail


Als u erfgenaam bent in een nalatenschap, dan bent u verplicht om aangifte te doen. In het systeem van de huidige Successiewet 1956 wordt daarbij gesproken van het doen van aangifte voor het successierecht. Zoals u wellicht weet, zijn er vergevorderde plannen om de Successiewet te wijzigen. Het is de bedoeling dat deze wijzigingen ingaan op 1 januari 2010.

In de gewijzigde Successiewet wordt niet meer gesproken van ‘successierecht’ maar van ‘erfbelasting’. De aangifte moet in beginsel binnen acht maanden na het overlijden bij de Belastingdienst zijn ingediend. Deze termijn geldt zowel voor de huidige aangifte voor het successierecht als (straks) voor de aangifte van de erfbelasting.

Invoering heffingsrente
De invoering van heffingsrente die de wetgever onlangs heeft aangekondigd treedt in ieder geval in werking per 1 januari 2010. Deze vernieuwing staat los van de eventuele wijziging van de Successiewet. De nieuwe maatregel houdt in dat vanaf acht maanden na de overlijdensdatum tot de datum van de door de inspecteur opgelegde aanslag heffingsrente wordt berekend over het bedrag dat aan erfbelasting moet worden betaald. De heffingsrente bedraagt op dit moment 2,5%. Het is vanaf 2010 dus zaak om de aangifte tijdig in te dienen om te voorkomen dat heffingsrente betaald moet worden.

Beperking heffingsrente door arrest van 25 september 2009
De Hoge Raad heeft in een arrest van 25 september 2009 in afwijking van de tekst van de wet beslist dat de Belastingdienst bij trage aanslagregeling de heffingsrente moet beperken. De Belastingdienst moet binnen drie maanden na het indienen van de aangifte een voorlopige aanslag of een definitieve aanslag opleggen. Als de Belastingdienst dat niet doet, dan eindigt het tijdvak waarover de Belastingdienst heffingsrente mag berekenen drie maanden na het indienen van de aangifte. Een voorbeeld ter toelichting: X overlijdt op 10 januari 2010. De aangifte erfbelasting wordt op 10 september 2010 ingediend. De inspecteur legt op 10 februari 2011 een voorlopige aanslag erfbelasting op. De periode waarover de Belastingdienst heffingsrente mag berekenen, moet volgens de Hoge Raad beperkt blijven tot drie maanden. In dit voorbeeld is dat van 10 september 2010 tot 10 december 2010. Volgens de letterlijke tekst van de wet zou de periode vijf maanden bedragen, namelijk van 10 september 2010 tot 10 februari 2011.

Praktijk tot en met 2009
Bij het doen van aangifte voor het recht van successie werd tot nu toe in veel gevallen aan de inspecteur om uitstel voor het doen van de aangifte verzocht. Vaak is uitstel nodig, omdat binnen acht maanden nog niet alle financiële gegevens van de nalatenschap bekend zijn. Soms werd door de inspecteur dan een voorlopige aanslag opgelegd aan de hand van de gegevens die al wel bekend zijn. In andere gevallen werd uitstel verleend zonder het opleggen van een voorlopige aanslag. De aangifte kon dan veel later dan acht maanden na het overlijden worden ingediend zonder dat heffingsrente betaald hoefde te worden.

Toezending aangiftebiljet
De gemeenten geven aan de Belastingdienst door dat een persoon is overleden. Als het om een gehuwde/samenwonende overledene gaat, stuurt de Belastingdienst het aangiftebiljet automatisch toe naar het laatste woonadres van de overledene. Het komt echter ook regelmatig voor, dat geen aangiftebiljet wordt ontvangen. Als u erfgenaam bent in een nalatenschap, dan is het verstandig om zelf contact op te nemen met de Belastingdienst om het aangiftebiljet op te vragen. Zo kunt u ervoor zorgen, dat u het aangiftebiljet tijdig ontvangt en dat de aangifte zo snel mogelijk bij de Belastingdienst kan worden ingediend.

Niet voor schenkbelasting
De invoering van heffingsrente voor de erfbelasting per 1 januari 2010 wordt niet ingevoerd voor schenkbelasting. De schenkbelasting heet nu nog schenkingsrecht. Als u een schenking heeft ontvangen die meer waard is dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag, moet u aangifte doen. Die aangifte moet u indienen voor 1 maart van het kalenderjaar na het jaar waarin u de schenking heeft ontvangen. Bij de schenkbelasting heeft u niets te maken met heffingsrente, ook niet na 1 januari 2010.

Bron: Berk Bericht