Pilot webmodule start najaar 2020

De webmodule is bedoeld voor een opdrachtgever die een opdrachtnemer buiten dienstbetrekking wil inhuren. Het kabinet start naar verwachting dit najaar met een pilot.

Met de webmodule ontwikkelt het kabinet een instrument om opdrachtgevers duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen.

Het kabinet realiseert zich dat de wetgeving omtrent dienstbetrekking ingewikkeld is. Daarom blijft het kabinet inzetten op het geven van meer duidelijkheid wanneer wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. Het gezagscriterium is in het Handboek Loonheffingen (zie Bijlagen, Beoordeling gezagsverhouding, p. 361) al verduidelijkt.

De geldende wetgeving en jurisprudentie, verduidelijkt en toegelicht in het Handboek Loonheffingen, liggen ten grondslag aan de webmodule. De webmodule is een belangrijk instrument waarmee partijen zekerheid kunnen krijgen op de vraag of sprake is van werken buiten dienstbetrekking.

Opdrachtgeversverklaring

Als uit de beantwoording van de vragen in de webmodule volgt dat buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt, dan ontvangt de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt de opdrachtgever zekerheid dat een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking (en buiten fictieve dienstbetrekking) kan worden uitgevoerd.

Geen loonheffingen

Voor deze opdracht heeft de opdrachtgever zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en afgedragen, en geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) hoeven te worden betaald.

Hulpmiddel

De vrijwaring geldt alleen voor zover de vragen in de webmodule naar waarheid zijn ingevuld en er in de praktijk aldus wordt gewerkt. Opdrachtgevers worden niet verplicht de webmodule te gebruiken, omdat de webmodule bedoeld is als hulpmiddel voor opdrachtgevers die twijfelen aan de kwalificatie van een arbeidsrelatie.

Testfase

In ongeveer de helft van gevallen waarin een opdrachtgever een zzp’er inhuurt, is er een sterke indicatie dat eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking. Hierbij is van belang dat alleen getest is bij zakelijke opdrachtgevers die een zzp’er inhuren om arbeid te verrichten.

Per ingevulde vragenlijst is gevraagd om op basis van de beantwoording van de vragen te komen tot een van de volgende oordelen:

  • De opdracht kan buiten dienstbetrekking worden uitgevoerd.
  • Er is twijfel, maar de situatie neigt naar werken buiten dienstbetrekking.
  • Er is twijfel, maar de situatie neigt naar werken in dienstbetrekking.
  • Er is een sterke indicatie dat het gaat om werken in dienstbetrekking.

Uit de testfase blijkt dat de webmodule in veel gevallen duidelijkheid geeft.

  • Opdrachtgevers zouden in 25 procent van de opdrachten een opdrachtgeversverklaring krijgen voor de in te huren zzp’er.
  • In 27 procent van de opdrachten is geen uitsluitsel te geven, bijvoorbeeld omdat experts het niet met elkaar eens zijn over de kwalificatie van de arbeidsrelatie of omdat een sector te veel maatwerk vraagt waar de webmodule geen rekening mee kan houden.
  • In 48 procent van de opdrachten gaf de webmodule de indicatie dienstbetrekking, wat inhoudt dat waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst nodig is.

Deze uitkomsten kunnen voor bedrijven aanleiding zijn om te bekijken of de werkrelatie met zzp’ers in de toekomst anders moet worden vormgegeven.

Pilotfase

In de pilotfase wordt uitgegaan van een algemene vragenlijst waarin nog niet de vragenlijst voor ‘aanneming van werk’ en ‘tussenkomst’ zijn opgenomen. De webmodule zal wel de uitkomsten opdrachtgeversverklaringindicatie dienstbetrekking of geen oordeel geven, maar deze uitkomst heeft nog geen juridische status.

Geen zekerheid

Opdrachtgevers kunnen in deze pilotfase daarom ook nog geen zekerheid ontlenen aan deze uitkomst. De webmodule fungeert in deze fase als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers om helderheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dit biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om
zich te beraden of een bepaalde opdracht zich er wel voor leent om buiten dienstbetrekking te worden uitgevoerd, dan wel om de opdracht anders vorm te geven.

Via de pilot is te testen of de webmodule in de praktijk behulpzaam is voor opdrachtgevers die behoefte hebben aan meer duidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Handhaving

Na de pilotfase is het kabinet van plan de webmodule in te voeren. Na een half jaar pilot zal bezien worden in hoeverre (gefaseerd) met handhaving gestart kan worden. Het huidige handhavingsmoratorium loopt af op 1 januari 2021. Het kabinet zal in het najaar een beslissing nemen over verdere verlenging van dit moratorium.

Vervolg webmodule

Na afloop van de pilotfase wordt een beslissing genomen over het verdere vervolg van de webmodule. Het streven is om bij de introductie van de webmodule wel juridische gevolgen te verbinden aan de
opdrachtgeversverklaring, zodat een opdrachtgever hier zekerheid aan kan ontlenen.

Ook de uitkomsten van de uitvoeringstoetsen van de Belastingdienst, UWV en ISZW op de webmodule zijn van belang. Daarnaast zal er een MKB-toets gedaan worden.

Het kabinet informeert na het zomerreces over het verdere tijdpad en de start van de pilot.

Staatssecretaris Vijlbrief:

“Met de webmodule willen we op termijn een grote groep werkgevers straks meer duidelijkheid geven wie bij hen als zzp’ er aan de slag kan. Belangrijk, want in het verleden hebben we ook gezien dat het veel onrust geeft als die duidelijkheid er pas is op het moment dat de Belastingdienst langs komt. Juist daarom moeten we dit ook zo zorgvuldig doen en beginnen we eerst met een pilot.”

Voortgangsbrief werken als zelfstandige

Bijlage vragenlijst standaard

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/06/15/pilot-webmodule-start-najaar-2020/

Reageren is niet mogelijk