Niet verder met minimumtarief zzp’ers en zelfstandigenverklaring

Het kabinet ziet af van het indienen van het wetsvoorstel met de maatregelen voor een minimumtarief voor zzp’ers en de zelfstandigenverklaring voor de hogere tarieven.

Uit de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring blijkt dat met name de administratieve lasten zorgen voor grote onrust.

Ook werd geregeld naar voren gebracht dat sprake is van een fundamentele verschuiving van het ondernemersrisico (van een verkeerde inschatting van uren en kosten vooraf) naar een risico voor de opdrachtgever en dat de opgelegde tarieven niet passen bij het ondernemerschap.

Daarnaast heeft de Stichting van de Arbeid heeft gewezen op de administratieve lastendruk en de ingewikkelde berekening van het uurtarief. MKB’ers hebben bij de MKB-toets verder aangegeven dat ondernemers kosten en uren niet altijd inzichtelijk willen maken voor de opdrachtgever. Ook heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk betoogd dat de effectiviteit van het minimumtarief niet duidelijk en evident is.

Tarief per uur

Het uitgangspunt bij zowel bij het minimumtarief als de zelfstandigenverklaring is het tarief dat een zelfstandige per uur verdient. De juiste vaststelling van dat tarief vergt een uitgebreide administratie van gewerkte uren en gemaakte kosten bij de opdrachtnemer, maar ook bij de opdrachtgever die zich er van moet vergewissen dat de opdrachtnemer een tarief per uur verdient dat voldoet aan het minimumtarief of dat het gebruik van een zelfstandigenverklaring rechtvaardigt.

Direct en indirect

Voor het bijhouden van deze administratie moeten opdrachtnemers en opdrachtgevers onderscheid maken tussen directe uren en directe kosten (die relevant zijn voor het berekenen van het uurtarief) en indirecte uren en indirecte kosten (die niet relevant zijn voor het berekenen van het uurtarief).

Uit de consultatie van het wetsvoorstel blijkt dat met name dit onderscheid tussen direct en indirect ervoor zorgt dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers het onduidelijk vinden op welke wijze het uurtarief moet worden berekend. Ook de bepalingen over aan welke opdracht bepaalde uren en kosten moeten worden toegerekend, worden als zeer complex ervaren. Deze onduidelijkheid over de
berekening van het uurtarief en de hieraan gekoppelde administratieve lasten zijn de voornaamste knelpunten.

Minimumtarief

De Commissie Regulering van werk geeft aan dat een minimumtarief in theorie een geschikte manier zou kunnen zijn om te voorkomen dat zelfstandigen met hun prijzen onder een bepaald minimumtarief terecht komen en om armoede tegen te gaan, maar dat een minimumtarief in de praktijk zeer lastig te handhaven zal zijn.

Het kabinet stelt, mede op basis van de internetconsultatie, vast dat het niet goed mogelijk is om tegemoet te komen aan de bezwaren zonder tegelijkertijd afbreuk te doen aan de effectiviteit van de maatregelen. Daarom heeft het kabinet besloten niet verder te gaan met het wetsvoorstel.

Een belangrijk signaal dat uit de internetconsultatie naar voren is gekomen, is dat de onderliggende problematiek door veel partijen wel wordt onderkend. Sommige zzp’ers werken immers langdurig voor een (te) laag tarief. . Daarom is het van belang om hiervoor maatregelen te treffen.

Hoe nu verder?

Om toch te lage tarieven tegen te gaan, volgt het kabinet met interesse initiatieven van sociale partners en andere partijen om  afspraken voor zelfstandigen vast te leggen. Daarnaast wil het kabinet de arbeidsmarktpositie van platformmedewerkers versterken. Daarom wordt gekeken of de regelgeving voor driehoeksrelaties, zoals bemiddelaars en uitzendbureaus, ook van toepassing verklaard kan worden op platforms.

Tot slot werkt het kabinet aan een bredere arbeidsmarktagenda, met het advies van de commissie Borstlap.

Platformwerk

Staatssecretaris Keijzer:

“Ruim een miljoen van de Nederlanders werkt als zzp’er. We zien dat het steeds aantrekkelijker is om platformwerkers of zelfstandigen in te huren. De huidige coronacrisis laat ook de kwetsbaarheid van deze zelfstandigen zien. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat er ook duidelijke regelgeving komt voor platforms en driehoeksrelaties. Door bijvoorbeeld bepaalde vormen van platformwerk onder de reikwijdte van bestaande wetgeving te brengen, willen we de rechtspositie van platformwerkers versterken.”

Voortgangsbrief werken als zelfstandige

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/06/15/niet-verder-met-minimumtarief-zzpers-en-zelfstandigenverklaring/

Reageren is niet mogelijk